Poo~Pourri 2 oz - Blue Lagoon

Sea Salt and Bergamot before-you-go spray.